WARUNKI KORZYSTANIA Z KART PODARUNKOWYCH GOOGLE PLAY® W POLSCE

4 listopada 2019 r.

1. Uprawnione osoby i sposób wykorzystania. Karty podarunkowe Google Play („Karty podarunkowe”) są przeznaczone wyłącznie dla mieszkańców Polski w wieku co najmniej 16 lat. Karty podarunkowe są wydawane przez Google Commerce Limited („GCL”). Aby wykorzystać Kartę podarunkową, użytkownik musi mieć dostęp do internetu. Musi również spełniać kryteria wymagane do posiadania lub utworzenia konta płatności Google w Polsce, aby zarządzać saldem Karty podarunkowej. W przypadku użytkowników w wieku od 16 do 17 lat rejestracja w usłudze płatności Google ogranicza się wyłącznie do możliwości wykorzystania Kart podarunkowych.

Karty podarunkowe są wydawane w postaci kart o określonej kwocie doładowania, które umożliwiają zakupienie środków o danej wartości, albo w postaci kart o zmiennej kwocie doładowania, którymi można kupić środki o dowolnej wartości, jednak nieprzekraczającej maksymalnego poziomu. Wykorzystanie Kart podarunkowych zawsze podlega odpowiednim limitom dotyczącym salda Google Play. Aby po osiągnięciu limitu salda Google Play wykorzystać kolejne Karty podarunkowe, należy najpierw kupić kwalifikujące się produkty, aby pomniejszyć saldo.

2. Ograniczenia. Przy użyciu Karty podarunkowej można kupować jedynie kwalifikujące się produkty w Google Play. Sposób użytkowania i wykorzystania kart może podlegać ograniczeniom. Produkty, których nie można nabyć przy użyciu Karty podarunkowej, to między innymi pewne produkty z sekcji „Urządzenia” w Google Play (np. telefony, tablety i powiązane akcesoria) i niektóre subskrypcje. Więcej informacji można znaleźć w Centrum pomocy. Poza przypadkami wymaganymi przez prawo Karty podarunkowe nie podlegają wymianie na gotówkę ani inne karty, nie można ich ponownie zasilić ani otrzymać za nie zwrotu środków. Nie można ich łączyć na koncie płatności Google z saldami innymi niż saldo Google Play. Nie można ich również odsprzedawać, wymieniać ani przekazywać w zamian za środki. Jeśli wysokość salda Google Play jest za niska do zakupu produktu w Google Play, użytkownik w celu dokończenia transakcji może użyć dodatkowej formy płatności.

3. Brak opłat i okresu ważności. Karty podarunkowe nie wymagają dodatkowych opłat ani nie mają okresu ważności. Jeśli przepisy prawa nie stanowią inaczej, wszelkie ewentualne zwroty środków w Google Play będą przekazywane na saldo Google Play i będą tam dostępne do późniejszego wykorzystania zgodnie z niniejszymi warunkami.

4. Oszustwa. GCL ma prawo do zawieszenia lub zamknięcia kont klientów i obciążenia ich przy użyciu innych form płatności, jeśli Karta podarunkowa wykorzystana do dokonania zakupów w Google Play została uzyskana nielegalnie lub w wyniku oszustwa.

5. Pomoc online. Saldo Google Play można sprawdzić na stronie https://payments.google.com. Pomoc online w sprawie problemów dotyczących Kart podarunkowych można uzyskać na stronie https://support.google.com/googleplay/go/cardhelp.

6. Ograniczenie odpowiedzialności. GCL nie ponosi odpowiedzialności za utratę, kradzież, zniszczenie lub wykorzystanie Karty podarunkowej bez zgody użytkownika. W odniesieniu do Kart podarunkowych GCL nie udziela żadnych jawnych ani dorozumianych gwarancji (w tym dotyczących zadowalającej jakości, wartości handlowej i przydatności do określonego celu) poza tymi, które są wymagane zgodnie z prawem. Jeśli Karta podarunkowa nie będzie działać z powodu problemu technicznego, GCL powiększy saldo użytkownika o kwotę, która była dostępna na takiej karcie. GCL nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, gdy z powodu osób trzecich Karta podarunkowa nie działa w sposób opisany w niniejszych warunkach. Obejmuje to między innymi takie przypadki jak awaria internetu, komputera, urządzenia mobilnego lub innego używanego do uzyskiwania dostępu do internetu, a także awarie po stronie usługodawcy internetowego lub operatora sieci komórkowej.

7. Warunki ogólne. Niniejsze warunki obejmują Warunki korzystania z usługi Google Play i podlegają im. Korzystanie z opisanych tu usług podlega także Warunkom korzystania z płatności Google oraz Polityce prywatności Google. Kupując, otrzymując lub wykorzystując Kartę podarunkową, użytkownik akceptuje fakt, że niniejsze warunki podlegają przepisom obowiązującym w Polsce. GCL zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany niniejszych warunków według własnego uznania w zakresie dozwolonym przez prawo. W przypadku skarg użytkownik zobowiązuje się najpierw skontaktować się z działem obsługi klienta i przed podjęciem jakichkolwiek dalszych działań umożliwić GCL podjęcie próby rozwiązania problemu. Użytkownik poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.